Sede electrónica Ayuntamiento de Arteixo

07:47:07 Lunes 20 de mayo 2024

Información

Secretaría Xeral

08/04/2024

Aprobación inicial da ordenanza reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais.-

EXP: 2023/G013/000005

O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o xoves 27 de marzo do 2024, adoptou entre outros, o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a ordenanza reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais do Concello de Arteixo co texto transcrito no ANEXO.

SEGUNDO.- Someter o texto transcrito ao trámite de información pública e audiencia aos interesados polo prazo mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións.

TERCEIRO.- Resolver todas as reclamacións e suxestións presentadas dentro de prazo e aprobar definitivamente polo Pleno da Corporación. En caso de que non se presentase ningunha reclamación ou suxestión, o texto entenderase definitivamente aprobado e procederase á publicación do texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica do Concello de Arteixo.


Justificantes de Publicación: