Sede electrónica Ayuntamiento de Arteixo

17:15:26 Martes 25 de junio 2024

Información

RENTAS Y EXACCIONES

13/01/2022

APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO CALENDARIO DO CONTRIBUINTE DO CONCELLO DE ARTEIXO PARA 2022.-

A concelleira delegada de Servizos Económicos do Concello de Arteixo propuso ao Pleno municipal, e éste acordou en data 30.12.2021 , prestar aprobación ao CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE PARA O EXERCICIO 2022 e que cumprirá, asimesmo, coa función de publicación do anuncio de cobranza a que se refire o artigo 24 do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de xullo, en relación cos distintos prazos de cobranza que en período voluntaria se van a outorgar aos contribuíntes para o pagamentos dos tributos que se relacionan, cuio cobro se esixe mediante padrón de forma periódica ó longo deste exercicio de 2022 polo concello de Arteixo.


Justificantes de Publicación: