Sede electrónica Concello de Arteixo

03:29:56 Mércores 23 de xuño 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizos Económicos

02/09/2019

Exposición pública da Conta Xeral do 2018.


Secretaria Xeral

18/07/2019

Modificación do Regulamento Orgánico municipal do Concello de Arteixo.


Servizos Económicos

18/07/2019

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal 4


Secretaria Xeral

18/07/2019

Publicación da resolución ditada pola Alcaldía-Presidencia nº 1628/2019 sobre determinación da composición permanente da mesa de Contratación como órgao de asistencia técnica á alcaldía como órgao de contratación.


Secretaria Xeral

18/07/2019

Publicación da resolución ditada pola Alcaldía-presidencia nº 1624/2019 sobre nomeamento de persoal eventual Corporación 2019-2023


Secretaria Xeral

15/07/2019

Publicación de varios acordos que se adoptaron en la sesión extraordinaria del Pleno de Corporación celebrado el 4 de julio de 2109, acuerdos relativos al siguientes asuntos:


Rendas

14/06/2019

Aprobación definitiva da modificación das ordenanzas fiscales 1, 2 e 4.


Rendas

14/06/2019

Taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercancías de calquera clase (vaos) do exercicio 2019.


Rendas

14/06/2019

Taxa pola ocupación da vía pública con postos da Feira (Ordenanza Fiscal nº 28), correspondente ao período impositivo do exercicio 2019.


Urbanismo

10/06/2019

Aprobación inicial da modificación puntual das NN.SS. de planeamento no ámbito do polígono industrial de Sabón.