Sede electrónica Concello de Arteixo

18:32:18 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Información

Rendas e Exaccións

05/05/2021

Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal n.º 7, reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacions previas, declaracións responsábeis e no otorgamento de licenzas urbanísticas.

O Pleno da corporación, en sesión de 29 de abril de 2021, adoptou, entre outros, o acordo seguinte: Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal n.º 7, reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsábeis e no otorgamento de licenzas urbanísticas. Procede a exposición pública por un prazo de trinta días, mediante inserción do presente edicto no Boletín Oficial da provincia e no diario “La Voz de Galicia”, así como no Taboleiro de Edictos do Concello e na Sede Electrónica do Concello de Arteixo. O prazo citado comezará a contar a partir da derradeira das publicacións realizadas.