Sede electrónica Concello de Arteixo

19:02:39 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Información

Rendas e Exaccións

07/04/2021

Calendario do contribuínte para o exercicio 2021

A concelleira delegada de Servizos Económicos do Concello de Arteixo propuso ao Pleno municipal, e éste acordou en data 31.3.2021, prestar aprobación ao CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE PARA O EXERCICIO 2021 e que cumprirá, asimesmo, coa función de publicación do anuncio de cobranza a que se refire o artigo 24 do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de xullo, en relación cos distintos prazos de cobranza que en período voluntaria se van a outorgar aos contribuíntes para o pagamentos dos tributos que se relacionan, cuio cobro se esixe mediante padrón de forma periódica ó longo deste exercicio de 2021 polo Concello de Arteixo.

Voluntaria Inicio Fin Cargo en conta domiciliacións Concepto
1
03.05.2021 08.07.2021 11.05.2021 1.o trimestre 2021: taxa subministro de auga, saneamento e depuración
2
01.07.2021 09.09.2021 13.07.2021 2.o semestre 2020: taxa recollida de lixo
3
12.07.2021 19.09.2021 23.7.2021 2.o trimestre 2021: taxa subministro de auga, saneamento e depuración
4
18.10.2021 27.12.2021 29.10.2021 3er trimestre 2021: taxa subministro de auga, saneamento e depuración
5
02.11.2021 12.01.2022 15.11.2021 1er semestre 2021: taxa recollida de lixo