Sede electrónica Concello de Arteixo

18:27:46 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Información

Secretaria Xeral

18/07/2019

Publicación da resolución ditada pola Alcaldía-Presidencia nº 1628/2019 sobre determinación da composición permanente da mesa de Contratación como órgao de asistencia técnica á alcaldía como órgao de contratación.

Téndose ditada resolución da Alcaldía-Presidencia con nº 1628/2019, procédese á publicación da mesma, para xeral coñecemento e efectos oportunos. Determinación da composición permanente da mesa de Contratación como órgao de asistencia técnica á alcaldía como órgao de contratación.

Pódese acceder ao documento aprobado no seguinte enderezo: https://sede.arteixo.org/opencms/gl/informacion/verificacion_documentos/
empregando o Código de Verificación de Documentos (CVD/CSV): Cpa7MZ1nNX1ye1loMBdd