Sede electrónica Concello de Arteixo

18:01:14 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Información

Secretaria Xeral

18/07/2019

Publicación da resolución ditada pola Alcaldía-presidencia nº 1624/2019 sobre nomeamento de persoal eventual Corporación 2019-2023

Téndose ditada resolución da Alcaldía-Presidencia con nº 1624/2019, procédese á publicación da mesma, para xeral coñecemento e efectos oportunos. De conformidade ao Acordo plenario de data 4 de xullo de 2019, de determinación de persoal eventual, características e réxime retributivo do mesmo.

Pódese acceder ao documento aprobado no seguinte enderezo: https://sede.arteixo.org/opencms/gl/informacion/verificacion_documentos/
empregando o Código de Verificación de Documentos (CVD/CSV): u9v9DkdYrV7xeMYrz+Fp