Sede electrónica Concello de Arteixo

18:03:28 Mércores 29 de xuño 2022

Información

Urbanismo

28/03/2022

EXPROPIACIÓN "PROXECTO CONSTRUTIVO DO ACCESO FERROVIARIO AO PORTO EXTERIOR DA CORUÑA"

EXP: 2022/X999/000003

ANUNCIO DA AUTORIDADE PORTUARIA DA CORUÑA DA RESOLUCIÓN SOBRE A NECESIDADE DE OCUPACIÓN DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DO “PROXECTO CONSTRUTIVO DO ACCESO FERROVIARIO AO PORTO EXTERIOR DA CORUÑA EN PUNTA LANGOSTEIRA”. TERMOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO E A CORUÑA

Infórmase da publicación dos anuncios no BOE e BOP así como en La Voz de Galicia, con data 18 de marzo de 2022, a efectos do cómputo de prazos previstos na lexislación.

BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-B-2022-8370.pdf

BOP:  https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/18/2022_0000001414.html

 


Xustificantes de Publicación: